Категория: Новости (страница 1 из 6)

Набрала чинності Постанова КМУ № 136

З 04 березня 2016 року діє Постанова Кабінету Міністрів України № 136, якою затверджений Порядок здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного Фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Подробнее

Скасування актів санітарного законодавства

Кабінет Міністрів України з 01.01.2017р. скасовує акти санітарного законодавства, що були видані центральними органами виконавчої влади СРСР і Української СРСР.

В розпорядженні №94 від 20.01.2016р. вказано, що не застосовуються на території України акти санітарного законодавства, видані центральними органами виконавчої влади СРСР, в тому числі їх посадовими особами, якими затверджено санітарні, санітарно-гігієнічні, санітарно-протиепідемічні, санітарно-епідеміологічні, протиепідемічні, гігієнічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи та санітарні регламенти.

Договір оренди нежитлового приміщення: переважне право продовження строку

Залишаючи без змін апеляційну постанову і відповідно в силі рішення суду першої інстанції, яким позов задоволено, Вищий господарський суд України виходив з того, що орендар має переважне право перед іншими суб»єктами господарювання на продовження строку дії договору оренди на новий термін, якщо він належним чином виконував зобов»язання за договором оренди.

Однак, Верховним Судом України такий висновок судів визнано помилковим та зазначено, що відповідно до ч.1 ст.285 ГК України орендар може реалізувати надане йому переважне право на продовження строку дії договору оренди тільки в тому разі, коли після його закінчення орендодавець має намір передати об»єкт іншій особі. Задоволення позову лише з тієї підстави, що позивач належно виконував зобов»язання за договором оренди, є недостатнім для надання йому переважного права на продовження строку його дії.


			
			

Свідоцтво про право власності в бездокументарній формі

З 01 січня 2016 року право власності на нерухомість, відомості про яке внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підтверджується не свідоцтвом, а відповідним записом в реєстрі.

Подробнее

Особливості виселення з іпотечного житла

Великий кредит — кращий засіб боротьби з міцним сном!

25 листопада 2015 року Верховним Судом України було винесено постанову у справі №6-1061цс15, в якій висловлено правову позицію стосовно виселення мешканців з жилого будинку (жилого приміщення), що є предметом іпотеки. Так, суд розмежовує виселення з іпотечного майна, що було придбано за рахунок кредиту під іпотеку цього житла і виселення з іпотечного майна, придбане не за рахунок кредиту під іпотеку цього майна.

Посилаючись на ст.ст.39,40 Закону України «Про іпотеку» та ст.109 Житлового кодексу України суд наголошує, що виселення з житла, що не придбавалось за рахунок кредиту під іпотеку цього майна, має відбуватись з обов`язковим наданням іншого постійного житла. Постійне жиле приміщення, що надається особі, яку виселяють, повинно бути зазначено в рішенні суду.

Як виняток, допускається виселення особи з житла без надання іншого постійного житла відповідно до ч.2 ст.109 Житлового кодексу України в разі, якщо воно придбано за рахунок кредиту під іпотеку цього житла.

Ст.114 Житлового кодексу України передбачає, що жиле приміщення, яке має бути надано у зв’язку з виселенням особи, повинно відповідати санітарним і технічним нормам та знаходитись у межах того ж населенного пункту.

Принят Закон о снижении кворума общего собрания участников

24 ноября Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в статью 60 Закона Украины «О хозяйственных обществах». Этим Законом предусмотрено снижение кворума общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью. Общее собрание участников отныне будет считается полномочным, если на нем присутствуют участники (представители участников), владеющие в совокупности более чем 50 процентами голосов (в пока еще действующей редакции — 60 процентов). Также Закон предусматривает, что учредительными документами обществ, в уставном капитале которых отсутствует  доля государства, может быть установлен иной процент голосов участников (представителей участников), при условии присутствия которых общее собрание участников считается полномочным. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. 

.

Правовий висновок Верховного Суду України у справі про звернення стягнення на предмет іпотеки

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 2 вересня 2015 року ухвалив постанову у справі № 6-639цс15, предметом якої був спір про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Суд зробив правовий висновок, про те, що у разі скасування незаконного судового рішення про визнання іпотеки недійсною, на підставі якого з Державного реєстру іпотек виключено запис про обтяження, дія іпотеки підлягає відновленню з моменту вчинення первинного запису, який виключено на підставі незаконного рішення суду, оскільки відпала підстава виключення цього запису.

Це означає, що іпотека є дійсною з моменту внесення про неї первинного запису в Державний реєстр іпотек.

Зазначений висновок узгоджується і з положенням статті 204 ЦК України, яка закріплює презумпцію правомірності правочину. Ця презумпція означає, що вчинений правочин вважається правомірним, тобто таким, що породжує, змінює або припиняє цивільні права й обов’язки, доки ця презумпція не буде спростована, зокрема, на підставі рішення суду, яке набрало законної сили.

Таким чином, у разі неспростування презумпції правомірності договору (у справі, що переглядається, у зв’язку зі скасуванням судового рішення) всі права, набуті сторонами правочину за цим договором, повинні здійснюватися, а створені обов’язки підлягають виконанню.

Тому ухвалення судом рішення про недійсність договору іпотеки, яке згодом було скасоване, не спростовує презумпції правомірності правочину, а договір іпотеки (права й обов’язки сторін) залишається чинним з моменту його первинної реєстрації в Державному реєстрі іпотек.

Отже, суд дійшов правильного висновку про збереження обтяження майна іпотекою внаслідок скасування рішення суду щодо виключення з Державного реєстру іпотек запису про обтяження цього майна іпотекою та про поширення на особу відповідно до статті 23 Закону України «Про іпотеку» статусу іпотекодавця за іпотечним договором, враховуючи те, що до неї перейшло право власності на квартиру, яка є складовою частиною будинку – предмета іпотеки.

З повним текстом постанови Верховного Суду України у цій справі можна буде ознайомитися на офіційному веб-сайті Суду (http://www.scourt.gov.ua)

Правовий висновок Верховного Суду України у справі про виселення

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 2 вересня 2015 року ухвалив постанову у справі № 6-1049цс15, предметом якої був спір про виселення.

Суд зробив правовий висновок про те, що за змістом частини другої статті 40 Закону України «Про іпотеку» та частини третьої статті 109 ЖК УРСР після прийняття рішення про звернення стягнення на передані в іпотеку житловий будинок чи житлове приміщення шляхом позасудового врегулювання на підставі договору всі мешканці зобов’язані на письмову вимогу іпотекодержателя або нового власника добровільно звільнити житловий будинок чи житлове приміщення протягом одного місяця з дня отримання цієї вимоги. Якщо мешканці не звільняють житловий будинок або житлове приміщення у встановлений або інший погоджений сторонами строк добровільно, їх примусове виселення здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до частини другої статті 109 ЖК УРСР громадянам, яких виселяють із жилих приміщень, одночасно надається інше постійне жиле приміщення, за винятком виселення громадян при зверненні стягнення на жилі приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного жилого приміщення. Постійне жиле приміщення, що надається особі, яку виселяють, повинне бути зазначене в рішенні суду.

Аналіз зазначених правових норм дає підстави для висновку про те, що під час ухвалення судового рішення про виселення мешканців на підставі частини другої статті 39 Закону України «Про іпотеку» застосовуються як положення статті 40 цього Закону, так і норма статті 109 ЖК УРСР.

З повним текстом постанови Верховного Суду України у цій справі можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Суду (http://www.scourt.gov.ua)

Оплата судебного сбора онлайн

В связи с вступлением в силу изменений в Закон Украины «О судебном сборе» разрешено оплачивать судебный сбор не только через банки, а и через банкоматы для приема платежей, Интернет банкинг и т.д.

Удобный способ оплаты судебного сбора — оплата в онлайн режиме через официальный веб-портал «Судова влада України».

Изменения в Налоговый кодекс Украины

Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уменьшения налогового давления на плательщиков налогов» вступил в силу с 01 сентября 2015 года. 

Подробнее

Страница 1 из 6